Κύριος σκοπός του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας είναι η καλλιέργεια, ανάπτυξη και οργάνωση των δημοσίων και διεθνών σχέσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά αντικείμενα του Τμήματος είναι:

  • η μέριμνα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της προβολής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ιδίως με την έκδοση και προώθηση έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού,
  • η μέριμνα για την οργάνωση της προβολής της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του Ιδρύματος,
  • η μέριμνα για την οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, διαλέξεων, τελετών, εορτών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων, και την τήρηση της σχετικής εθιμοτυπίας,
  • η μέριμνα για τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και η διαχείριση τους,
  • η μέριμνα για την υπογραφή και υλοποίηση συμφωνιών με ξένα Ιδρύματα,
  • η παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης σε όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • η μέριμνα για την οργάνωση της υποδοχής και παραμονής επιστημόνων και γενικά προσκεκλημένων του Ιδρύματος.

 

Ειδικότερα, το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων μεριμνά για την προβολή στη δημοσιότητα του Ιδρύματος και του έργου του, την παρακολούθηση του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και των λοιπών Μ.Μ.Ε. σε θέματα που αφορούν το ΤΕΙ και την επιμέλεια των Δελτίων Τύπου, ανακοινώσεων και απαντήσεων σε δημοσιεύματα.

Μεριμνά για τη διεξαγωγή συνεδρίων, εορτών και λοιπών εκδηλώσεων, επιστημονικών και πολιτιστικών, είτε με ευθύνη της οργάνωσης από Τμήματα – Υπηρεσίες του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, είτε σε συν-διοργάνωση με άλλους φορείς. Επίσης, συντονίζει τις Τελετές Καθομολόγησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που εδρεύουν στην Πάτρα, δυο φορές το χρόνο, στους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου.

Ενημερώνει την κοινότητα του Ιδρύματος για διάφορες δραστηριότητες του ΤΕΙ (συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, κλπ.). Επίσης, αναλαμβάνει τον συντονισμό  των  ξεναγήσεων για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να επισκεφθεί τους χώρους του Ιδρύματος.

Όσον αφορά τις Διεθνείς Σχέσεις, το Τμήμα:

  • μεριμνά για την προβολή του Ιδρύματος στο εξωτερικό με την έκδοση και προώθηση ειδικού ξενόγλωσσου έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού προς τους διεθνείς εκπαιδευτικούς και μη φορείς,
  • Δραστηριοποιείται σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα επιστημονικής συνεργασίας και κινητικότητας (Erasmus+, Erasmus Mundus),
  • Μεριμνά για την υπογραφή δι-ιδρυματικών συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας και την παρακολούθηση της υλοποίησης τους, καθώς και την ανάπτυξη διεθνών κοινών μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων.